Tjenestevilkår

1. Avtalen, avtalepartene og aksept av vilkår

Disse generelle avtalevilkårene er en avtale som inngås mellom mTm med organisasjonsnummer 000 000 000 og deg kunden og gjelder ved bestilling, kjøp og bruk av produkter og tjenester fra mTm.

Ved å bestille tjenester elektronisk på mTm nettsider eller via e-post, og ved å ta i bruk mTm tjenester, erkjenner du som Kunde å ha lest, forstått og akseptert vår personvernerklæring og vilkårene i denne avtalen, at avtalen inngås elektronisk, og at du samtykker til å være bundet av avtalen og alle vilkår fra mTm leverandører som gjelder for tjenesten du kjøper. Dersom du inngår avtalen på vegne av en organisasjon, bekrefter du at du har myndighet til å binde organisasjonen. Hvis du ikke har slik myndighet, eller dersom du ikke godtar vilkårene i avtalen, kan verken du eller den organisasjonen du representerer, kjøpe eller bruke tjenestene.

Både næringsdrivende og forbrukere kan bestille, kjøpe og bruke tjenestene. Tjenestene kan kun kjøpes av fysiske personer over 18 år. Dersom vi oppdager at noen under 18 år kjøper tjenestene, kan mTm stenge tilgangen til tjenestene og heve avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom du er en forbruker, gjør vi deg oppmerksom på at du ved din bestilling av tjenester forhåndssamtykker til at din angrerett etter angrerettloven bortfaller når du har fått tilgang til bruk av tjenesten. Flere vilkår for angrerett og avbestilling fremgår av avtalens punkt 5.

2.    Vilkår for bruk av mTm`s tjenester

2.1 Generelle vilkår for bruk

Ved all bruk av tjenestene, herunder også bruk på mTm`s nettverk og på maskiner hostet av mTm, forplikter kunden seg til å selv overholde, og sikre at alle kundens individuelle brukere overholder, allevilkår for bruk og ikke foretar handlinger som mTm betrakter som misbruk og som dermed er strengt forbudt.

Generelt foralle tjenester gjelder følgende:

·       Bruken skal ikke være i strid med det til enhvertid gjeldende regelverk.

·       Bruken skal ikke stride imot normal god oppførsel på Internett.

·       Bruken skal ikke skje i strid med denne avtalen og/eller vedlegg til denne avtalen.

·       Bruken skal ikke føre til forstyrrelser på mTm`s systemer.

·       Bruken skal ikke gjøre tilgjengelig eller overføre materiale som er ulovlig som inkluderer, men ikke er begrenset til, kunngjøring av ulovlige tekster og bilder, materiale som krenker andres immaterielle rettigheter,  eller annet som er ulovlig.

·       Det er ikke tillatt med sider som inneholder krenkende eller obskønt materiale. Dette gjelder også sider som i overveiende grad inneholder lenker til slikt materiale.

·       Bruken skal ikke påvirke påliteligheten og sikkerheten i nettverket og systemer knyttet opp til dette.

·       Bruken skal ikke omfatte forsøk på å få tilgang til, tukle med eller bruke områder av tjenestene som kunden ikke skal ha tilgang til eller mTm eller våre leverandørers interne systemer.

·       Bruken skal ikke omfatte forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk eller bryte eller omgå sikkerhets- eller autentiseringstiltak, forstyrre tilgangen til enhver bruker eller nettverk, eller skape en unødig belastning på tjenestene eller brukere.

·       Bruken skal ikke omfatte spam, phishing, angrep, bedrageri eller svindel eller lignende.  

·       Bruken skal ikke kunne medføre situasjoner som kan føre mTm inn i en eventuell strafferettssak.

·       Bruken skal ikke medføre fare for mTm`s rykte som en ansvarlig organisasjon.

Eksemplene nevnt over er ikke uttømmende eller gjensidig, og er utelukkende ment for å informere mTm `s kunder om hva som er uakseptabelbruk av mTm`s tjenester. Hvis du er usikker på om en form for bruk er tillatt, vennligst ta kontakt med kundeservice og mTm vil besvare eventuelle uklarheter.

Tjenestene krever en viss teknisk innsikt, men dersom kunden er i tvil om kunden kan benytte tjenestene eller hvilke tekniske forutsetninger som kreves for å benytte tjenestene, kan mTm kontaktes i forkant av bestillingen for nærmere avklaringer.

Videresalg av tjenester er forbudt med mindre det foreligger egen avtale med mTm for dette.

2.2 Nettverk

Kunden og kundens brukere skal ikke bruke mTm`s nettverk til å omgå eller forsøke å omgå passordbeskyttelse eller sikkerhetsinstallasjoner. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å skaffe seg tilgang til data som ikke er ment for kunden, å logge på en server eller konto som ikke kunden uttrykkelig har tillatelse til å aksessere, cracking, hacking, lete gjennom nettverk etter svakheter ("sniffing"), eller overtredelser av andre organisasjoners sikkerhetsbestemmelser og/eller sikkerhetspolitikk.

Kunden skal ikke forstyrre eller hindre tjenesten til en annen Internett-bruker eller et annet nettverk. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, flooding, mailbombing, eller andre forsettlige forsøk på å overbelaste eller begrense tilgjengeligheten til et nettverk eller en maskin.

Hvis kundens server er mellomledd eller mål for et «denial of service»-angrep (heretter «DoS-angrep») som har ugunstig effekt på vårt eller andres nettverk, kan mTm stenge kundens konto og tilgang til tjenestene uten advarsel, og kunden kan bli holdt ansvarlig for eventuelle krav som måtte komme i ettertid av disse handlingene.

Aktiviteter som tiltrekker seg DoS-angrep er strengt forbudt. Tjenester som involveres i disse aktivitetene vil bli stengt uten varsel. Aktivitetene inkluderer, men er ikke begrenset til, videresalg av shell-kontoer, og involvering med Internet Relay Chat («IRC»), uavhengig av type. Dette er for å beskytte vår kundemasse i sin helhet. Disse type tjenester har en tendens til å tiltrekke seg angrep som har potensiale til å svekke tilbudet, stabiliteten og sikkerheten til mTm`s kunder.

2.3 Pliktige sikkerhetsoppdateringer

Kunden er selv fullt ut ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten på utstyr plassert i mTm`s nettverk, herunder servere. Dette gjelder både utstyr levert av mTm og utstyr kjøpt gjennom annen forhandler, såfremt ikke annet er avtalt gjennom en skriftlig tilleggsavtale.

mTm har ingen plikt til å varsle om potensielle sikkerhetshull og svakheter i programvare som våre kunder benytter. mTm vil likevel, om mulig, og som en ekstraservice til våre kunder, varsle våre kunder om potensielle sikkerhetshull og svakheter i programvare som mange av våre kunder benytter, gjennom informasjonssider på vårt nettsted. mTm kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for informasjon som ikke blir videreformidlet. mTm kan heller ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i programvare eller informasjon vi gjør tilgjengelig gjennom vårt nettsted. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nedetid og tapte inntekter som følge av slike feil.

mTm forbeholder seg retten til å midlertidig fjerne utstyr som utgjør en sikkerhetsrisiko uten forvarsel. Dersom feilen utbedres av mTm`s teknikere, vil Kunden holdes ansvarlig for slikt arbeid og utgifter til arbeidet.

2.4 Spam

mTm aksepterer ingen form for spam som stammer fra utstyr plassert i vårt nettverk. Eieren av utstyret som spam stammer fra og som er plassert i mTm`s nettverk, vil holdes ansvarlig for spam.

Med spam menes markedsføring via epost som ikke er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler i hvert enkelt land hvor mottaker har hjemhørighet. Kunden er ansvarlig for etterlevelse av relevant lovgivning knyttet til utøvelse av kundens markedsaktiviteter, herunder, men ikke begrenset til norsk markedsføringslov og personopplysningslov. Dokumentasjon som viser at slike krav er oppfylt, slik som eksempelvis samtykke fra den enkelte mottaker, skal gjøres tilgjengelig for mTm på forespørsel.

mTm videresender alle klager på spam til kundens oppgitte kontaktperson via kundens oppgitte epostadresse. Dersom mTm ikke mottar en bekreftelse på at aktiviteten det klages på vil stanse innen 24 timeretter at klagen er videresendt, forbeholder mTm seg retten til å stenge tjenesten inntil saken er løst. Kunden er selv ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert til enhver tid. mTm forbeholder seg retten til å avgjøre om det foreligger brudd på dette punktet. Gjentagende brudd på dette punktet kan føre til permanent utestengelse, sperring av SMTP-tjenesten eller andre tiltak mTm finner nødvendig og i samsvar med overtredelsen.

2.5 IP-politikk

Ripe (det europeiske organet for tildeling av IP-adresser) tildeler IP-adresser etter en svært streng politikk. mTm er derforfor pliktet til å holde forbruket av IP-adresser på lavest mulig nivå. Kunder kan få tildelt ekstra IP-adresser etter behov. Slik tildeling foretas av mTm når vi har mottatt en søknad fra kunden på godkjent søknadsskjema.

Alle IP-adresser som forblir ubrukt etter 14 dager vil bli trukket tilbake uten forvarsel.

p>Til disse formål tildeles nye IP-adresser:

·       Alt materielt utstyr som krever IP-adresse, blir tildelt minimum én IP-adresse.

·       Tjenester som krever dedikert IP-adresse, og som ikke vil fungere uten, blir tildelt IP-adresser etter behov.

Det tildeles ikke IP-adresser til for eksempel webhosting eller andre formål som strider imot Ripes politikk. Til dette formålet finnes det tekniske løsninger for såkalt «IP-sharing» hvor flere unike domener kandele samme IP-adresse.

mTm> kan bytte kundens IP-adresse(r), men vil i slike tilfeller varsle kunden i rimelig tid før eksisterende IP-adresser tas ut avdrift.

IP-adresser som benyttes til andre formål enn det de er utlevert til, blir trukket tilbake øyeblikkelig og uten forvarsel. IP-adressen(e) vil til enhver tid forbli mTm`s eiendom og tildeles kun forden perioden kontrakten mellom kunden og mTm> varer.

2.6 Sikkerhet

Kunden forplikter seg til å oppbevare brukernavn og passord godt sikret slik at ingen andre får uberettiget tilgang til dette. Kunden er ansvarlig for bruken av tjenestene, både faktisk eller uttrykkelig autorisertav kunden. Dersom kunden mistenker at andre har fått uberettiget tilgang til brukernavn og passord skal mTm underrettes snarest mulig. Kunden haransvar for at nødvendige tiltak iverksettes.

mTm forbeholder seg retten til å stenge kundens og kundens brukeres tilgang til tjenestene dersom vi finner det nødvendig, eksempelvis av sikkerhetsmessige årsaker.

2.7 Domene

Ved bestilling av domene er kunden selv ansvarlig for at den informasjon som oppgis ved bestilling er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon som gjør at bestillingen i sin helhet ikke er korrekt/gyldig, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller epost med videre, kan mTm ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

Ved flytting av domene til annen leverandør enn mTm, er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør i henhold til toppnivåets navnepolitikk. mTm kan bistå en flytting av domene, men da mot godtgjørelse fra kunden som nærmere angitt av mTm.

Domener som bestilles gjennom mTm, er mTm`s eiendom inntil kunden har betalt i henhold til faktura i sin helhet.

Enkelte registreringsenheter ber mTm videreformidle deres vilkår som vil gjelde for alle kunder som bestiller domene i tillegg til vilkårene i denne avtalen.

3.    Etterlevelse av regelverk

Kunden har en selvstendig plikt til å etterleve de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og pålegg eller forbud fra kompetente myndigheter. Herunder er Kunden selv ansvarlig for å overholde eksport-og/eller import restriksjoner tilknyttet materiale og innhold Kunden behandler i Tjenestene.

Kunden er også selv ansvarlig for å inneha eller ha sikret alle nødvendige rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) og tillatelser til å behandle materiale og innhold og at innhold ikke vil krenke rettighetene til noen tredjeparter.

4.     Betaling

Vederlag som skal betales av kunden fremgår av kundens ordreoppsummering. Kunden skal forhåndsbetale for alle tjenester. All betaling foretas med kort via betalingsportalen på mTm`s nettsider eller tilsendt faktura med forfallsdato 30 dager regnet fra fakturadato dersom ikke annet er oppgitt. Dersom betaling foretas på annen måte må kunden betale de merutgifter dette medfører for mTm. Kunden er gjort kjent med at installasjonsavgifter er engangsavgifter som ikke kan refunderes til kunden etter en installasjon er fullført.

Dersom kunden ikke betaler til avtalt tid, har mTm krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling og gebyr i henhold til norsk forsinkelsesrentelov. mTm forbeholder seg retten til å forfølge forsinkede betalinger inkludert renter på de forsinkede betalingene selv eller ved å overføre kravet til et inkassobyrå og/eller ved å innlede rettslige prosesser.

Dersom kunden ikke betaler til avtalt tid, forbeholder mTm seg retten til å stenge kundens tilgang til tjenesten inntil betaling er mottatt. Andre tjenester som kunden kjøper, kan også stenges dersom betaling uteblir.mTm kan kreve en rimelig avgift fra kunden for å gjenåpne tjenester som blir stengt som følge av for sen betaling.

mTm vil om nødvendig utføre en kredittsjekk av kunden.

Merverdiavgift kommer i tillegg til samtlige priser dersom ikke annet er oppgitt. Merverdiavgift oppgis i den grad dette er pålagt,herunder overfor kunder som er forbrukere. Alle priser er oppgitt i Norske Kroner.

mTm benytter Nets A/S som betalingsløsningsleverandør når Kunden betaler med kort. Dersom kunden velger å betale med kort,  godtar kunden å være bundet av de til enhver tid gjeldende betalingsvilkår fra Nets A/S og at mTm kan forta gjentakende trekk fra kundens registrerte betalingskort ved fornyelse av kundens avtaleperiode for de aktuelle tjenester kunden kjøper. For at mTm skal kunne muliggjøre betalingstjenester gjennom Nets A/S, aksepterer kunden å være forpliktet til å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon, og at tillatelse gis til å dele denne informasjonen sammen med transaksjonsinformasjonen til Nets A/S tilknyttet kundens bruk av betalingstjenestene som tilbys av Nets A/S.

5.     Angrerett og avbestilling

Tjenestene leveres elektronisk og det gis derfor som utgangspunkt ingen angrerett. Kunder som er forbrukere, kan avbestille tjenestene frem til tjenestene er levert. Levering av tjenestene begynner så snart kunden har fått tilgang på tjenestene. Forbruker kan fortsatt avbestille, men avkortes med påløpt abonnementstid. Dette gjelder likevel ikke ved kundens bestilling av domeneregistrering som er en ikke-refunderbar tjeneste som er bindende fra det tidspunkt bestilling er mottatt hos mTm og sendt til registrering. Tjenesten anses å være levert i sin helhet på dette tidspunktet, og angreretten eller avbestillingsretten gjelder derfor ikke. Registreringsavgiften må betales i sin helhet, og dette gjelder også dersom kunden ombestemmer seg og ikke vil registrere domenet likevel eller dersom kunden vil avslutte domenet før utløpet av registreringsperioden. Alle påløpte utgifter til registrering og/ellerfornyelse kan ikke refunderes til kunden.

For kunder som ikke er forbrukere, er bestillingen bindende så snart den er sendt til mTm, elektronisk eller per post.

6.     Avtalens varighet og oppsigelse

Hver avtaleperiode gjelder i henholdsvis 3, 6 eller 12 måneder, dersom ikke annet er avtalt. Lengden på kundens bestilte avtaleperiode fremgår av kundens ordreoppsummering. Oppsigelse fra kunden må foreligge senest 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for en ytterligere og tilsvarende avtaleperiode som kunden har valgt (på henholdsvis 3, 6 eller 12 måneder) etter de til enhver tid veiledende priser dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Oppsigelsen sendes elektronisk via eget oppsigelsesskjema før utløpet av oppsigelsesfristen.

Ved oppsigelse i avtaleperioden kan mTm kreve erstatning for tap som er en følge av oppsigelsen

Bestemmelsene i Avtalens punkt 12, 15 og 18 skal fortsette å gjelde etter avtalens opphør.

7.     Brudd på Avtalen

Dersom kunden, eller kundens brukere, benytter tjenestene i strid med vilkårene i avtalen, herunder særlig, men ikke begrenset til, avtalens punkt 2 og 3 og andre vilkår for bruk av tjenestene, kan mTm øyeblikkelig stenge kundens og kundens brukeres tilgang til tjenestene og si opp avtalen med umiddelbar virkning. Kundens brudd på avtalens punkt 2 og 3 og andre vilkår for bruk av tjenestene, anses som vesentlig kontraktsbrudd, og gir mTm tilsvarende rett til å øyeblikkelig stenge tilgang til tjenestene og si opp avtalen med umiddelbar virkning overfor forbrukere.  

mTm forbeholder seg også retten til å fjerne script/programvare og annet innhold i mTm`s tjenester som utgjør en sikkerhetsrisiko eller går utover tjenestekvaliteten på annen måte. Materiale som strider imot vilkårene i denne avtalen eller regelverk, kan fjernes av mTm uten forvarsel. mTm forplikter seg ikke til å stille slikt materiale til disposisjon for kunden i ettertid.

mTm forbeholder seg for øvrig retten til å si opp avtalen ved kundens mislighold av denne avtalen med 7 dagers forhåndsvarsel.

mTm kan kreve erstatning for økonomisk tap som mTm har blitt påført som følge av kundens brudd på vilkårene i avtalen.

Ved stenging av tilgang til tjenestene og/eller opphør av avtalen som følge av kundens mislighold av avtalen, har kunden ikke rett på refusjon av eventuell forhåndsbetalt eller gjenstående abonnementsavgift, eller noen formfor erstatning eller andre krav.

8.     Endringer i avtalen og tjenestene

mTm forbeholder seg retten til å endre, forbedre eller fjerne egenskaper ved tjenestene. mTm vil innen rimelig tid før eventuelle endringer ved tjenestene trer i kraft, informere kunden på kundens oppgitte epostadresse eller gjennom informasjonssider på vårt nettsted. Endringer ved tjenestene vil ikke gi kunden rett til noen form for kompensasjon, erstatning eller refusjon. Dersom endringene påvirker kunden negativt på en ikke uvesentlig måte, kan kunden si opp avtalen dersom varsel om oppsigelse inngis til mTm via elektronisk oppsigelsesskjema senest innen 30 dager etter at kunden fikk varsel, eller senest innen 30 dager etter at endringen ble foretatt.  

mTm forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene i denne avtalen. Det samme gjelder for priser ved fornyelse av avtaleperioden jf. avtalens punkt 6.

Bruk av tjenestene vil være underlagt de til enhver tid oppdaterte vilkår i avtalen og oppdaterte priser.

Ugyldighet av enkelte vilkår eller deler av 

9.     Bruk av tredjeparter og videresalg av tjenester

mTm står til enhver tid fri til å benytte tredjeparter i form av leverandører og samarbeidspartnere for å levere tjenestene eller deler av tjenestene.

Hvor mTm selger tjenester, eller deler av tjenester, til kunden som leveres av tredjeparter, vil sike tredjeparters vilkår kun gjelde fullt ut ovenfor kunden i tillegg til vilkårene i denne avtalen.

10.  Overdragelse av avtalen

mTm har rett til å overdra Avtalen i sin helhet, eller rettigheter og forpliktelser under Avtalen, til en tredjepart eller andre selskaper innenfor Webhusets tilknyttede selskaper.

Dersom kunden ønsker å si opp avtalen på bakgrunn av overdragelsen, må dette skje gjennom skriftlig melding senest innen 30 dager fra varsel om overdragelsen ble sendt. I så fall løper avtalen videre i 90dager, for så å opphøre.

Kunden kan ikke overdra hele eller deler av sine forpliktelser og rettigheter til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra mTm.  

11.  Forbehold om tjenestenes innhold, egenskaper og ytelse

Tjenestene leveres «som de er». I den grad det er tillat i henhold til gjeldende regelverk, gir mTm ingen garantier knyttet til tjenestene eller dokumentasjon tilknyttet tjenestene, deres kapasitet, design, funksjonalitet, egenskaper, egnethet for et bestemt formål, brukervennlighet eller lignende. mTm gir heller ingen garanti for at tjenestene eller tilhørende dokumentasjon vil være fri for feil, fri for sårbarheter, eller at tjenestene vil fungere uavbrutt. mTm gir ingen garantier hva gjelder fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet hva gjelder tjenestene eller tilhørende dokumentasjon eller deres innhold. mTm garanterer ikke for at tjenestene eller dokumentasjonen oppfyller kundens krav, eller vil fungere riktig med kundens valg av utstyr eller innstillinger, oppsett, konfigurasjon eller modifikasjon.

Kunden erkjenner at tjenestene ikke er utformet eller beregnet for bruk som krever feil- og/eller sviktsikkerhet der feil kan føre til personskade, død eller miljøskadeeller lignende.

mTm skal holde tjenestene i sikkerhetsmessig forsvarlig stand og forbeholder seg retten til å innskrenke bruksmulighetene til de ulike tjenestene på grunn av drift- og sikkerhetsmessige forhold.

mTm har som målsetning at tjenestene skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager, men kan ikke garantere dette. mTm fastsetter et vedlikeholdsvindu hver natt som benyttes i forbindelse med nødvendige oppgraderinger og feilrettinger på tjenestene. mTm forbeholder seg retten til å iverksette strakstiltak som kan gjøre tjenestene midlertidig utilgjengelig dersom dette er nødvendig av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. mTm forplikter seg til å gi kunden informasjon om driftsforstyrrelser dersom disse påvirker tjenestene i nevneverdig grad. Slik informasjon formidles gjennom statussiden på mTm nettsted eller e-postlister kunden selv kan melde seg på.

I den grad tjenestene er levert av tredjeparter som har egne vilkår for bruk av tjenestene eller deler av tjenestene, vil kunden være bundetav disse vilkårene. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med slike vilkår.  

12.  Ansvarsbegrensning

Bruken av tjenestene og dokumentasjon tilknyttet tjenestene skjer på kundens egen risiko og ansvar. mTm tar ikke ansvar for tap, skade eller kostnader (verken direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller erstatningspliktige) som er relatert til kundens bruk av tjenestene, tap av data eller skade av enhver form som oppstår i tilknytning til tjenestene eller innhold/informasjon som kunden genererer, sender, mottar eller på annen måte behandlerved bruk av tjenestene. Dette gjelder også for tap eller skade relatert til integrasjon mellom tjenestene og andre systemer, utstyr og enheter hos kunden samt integrasjoner med tredjeparters programvare, utstyr og enheter, og eventuelle brukerfeil.

Under ingen omstendigheter vil mTm eller selskaper i samme konsern, dennes eller deres ledelse, ansatte, agenter, leverandører eller samarbeidspartnere, være ansvarlig for indirekte tap i noen form eller skade som kunden eller tredjeparter påføres som følge av feil, mangler eller annet som kan knyttes til tjenestene eller andre tekniske løsninger levert fra andre leverandører, inkludert, men ikke begrenset til, tapt inntekt, tapt fortjeneste, tapt produksjon, tapt drift, tapt besparelse, eller tapt forretningsmulighet lidt av kunden eller tredjepart i forbindelse med eller på noen måte tilknyttet tjenestene og avtalen.

mTm er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av avbrudd, forstyrrelser eller endringer som mTm anser som nødvendig av tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker. Det samme gjelder driftsforstyrrelser som ikke skyldes mTm, driftsforstyrrelser hos eksterne leverandører, problemer tilknyttet kundens bruk av tjenestene og problemer knyttet til eller forårsaket av webhuset leverandører. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kostnader, tap av data, sen levering,levering av feil vare eller feil på utstyr eller driftsstans.

mTm er ikke ansvarlig for skade oppstått som en følge av annen parts handling, slik som tap av data som en følge av arbeidsuhell, sabotasje, innbrudd, og feil på utstyr og installasjoner i datasenteret.

Under alle omstendigheter er mTm`s erstatningsansvar oppad begrenset til den enkelte tjenestens kvartalsvise kostnad. Eventuell kompensasjon beregnes ut ifra det kvartalet skaden/mangelen oppstod.

Kunden plikter å sørge for backup-rutiner og andre sikkerhetsmekanismer som reduserer kundens eksponering for risiko. I den grad mTm har ansvar i henhold til denne avtalen, kan dette ansvaret bortfalle eller kraftig reduseres dersom kunden ikke har innarbeidet sikkerhetsmekanismer.

Ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder så langt de er tillatt i henhold til gjeldende regelverk, herunder ufravikelige lovbestemte forbrukerrettigheter.

13.  Force majeure

mTm skal ikke anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter avtalen i den utstrekning overholdelse av forpliktelsen er blitt forhindret på grunn av en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor mTm`s kontroll eller utenfor mTm`s leverandørers kontroll som etter norsk rett måregnes som force majeure. mTm vil varsle kunden om dette så raskt som mulig, og mTm`s forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Dersom force majeure-situasjonen vedvarer lenger enn 2 måneder, har hver av partene rett til å heve avtalen uten at partene kan rette krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelsen. Ved opphør av avtalen har kunden ikke rett på refusjon av forhåndsbetalt vederlag.

14.  Personopplysninger

Det fremgår av mTm`s personvernerklæring hvordan vi behandler personopplysninger. Ved å bruke tjenestene, aksepterer kunden at mTm kan behandle personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å levere tjenestene, og ellers i tråd med samtykker kunden og/eller kundens brukere har avgitt. Der mTm vil behandle personopplysninger på vegne av kunden, vil kunden være behandlingsansvarlig og mTm vil være databehandler. Behandling av personopplysninger på vegne av kunden, vil skje i tråd med mTm`s databehandleravtale. Databehandleravtalen vil i slike tilfeller være en integrert del av denne avtalen. Det vil fremgå av kundens ordrebekreftelse om yjenesten medfører behandling av personopplysninger på vegne av kunden. 

15.  Konfidensialitet

Informasjon partene blir kjent med ved inngåelsen av avtalen og gjennomføring av avtalen skal behandles konfidensielt, og skal ikke gjøres kjent for tredjepart eller utenforstående uten samtykke fra den andre parten, med unntak av informasjon som er alminneligkjent eller er tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den andre part, og med unntak for informasjon mTm må dele med leverandører eller samarbeidspartnere som mTm benytter for å levere tjenestene. Forpliktelser knyttet til konfidensialitet gjelder også etter at avtalen er opphørt.

mTm forbeholder seg retten til å få tilgang til, lese, bevare og videregi informasjon vi med rimelighet anser som nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, rettslig prosess eller myndighetspålegg, håndheve vilkårene, inkludert undersøkelse av potensielle brudd, eller oppdage, forhindre eller på annen måte adressere sikkerhet eller tekniske problemer, eller beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet.mTm kan rutinemessig foreta søk i kundens database etter informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med mTm`s vilkår. mTm kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet eller materiale distribueres eller på annen måte videreformidles fra mTm`s servere. mTm skal fjerne all innhentet informasjon straks mistanken er avkreftet eller når behovet for lagret materiale ikke lenger er nødvendig.

Straffbare forhold som knytter seg til kunders bruk av tjenestene kan bli anmeldt. Dette gjelder også kunder og kundens brukere som misbrukersystemer eller sikkerhetshull.

mTm kan gi tredjeparter innsyn der mTm pålegges dette i henhold til lov, forskrift eller ved dom eller beslutning fra kompetentmyndighet.

16.  Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter tilhørende mTm og våre lisensgivere og leverandører, forblir vår eiendom eller våre lisensgiveres eller leverandørers eiendom uavhengig av om rettighetene er registrerbare eller ikke. Med mindre det fremgår eksplisitt og utvetydig av avtalen, skal denne avtalen ikke tolkes på en slik måte at immaterielle rettigheter overføres til kunden.Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, design-og patentrettigheter, forretningshemmeligheter, know-how og lignende rettigheter.

Kunden beholder eierskap til egne immaterielle rettigheter og data.

17.  Kommunikasjon

mTm vil ha behov for å sende kunden informasjon eller varsler tilknyttet tjenestene eller bruk av disse. Slik informasjon kan knytte seg til sikkerhetsrelaterte hendelser, endringer i våre tjenester, priser, avtalevilkår, klager på brudd på forbudet mot spam, unormal høy trafikk på kundens webside, misbruk av tjenestene m.v. Slik informasjon vil fremgå av mTm`s nettsted eller sendes per epost til den epostadressen kunden har oppgitt.  

Ved å benytte tjenestene og akseptere denne avtalen, godtar Kundenat mTm kan kommunisere med kunden elektronisk.

All informasjon og alle varsler fra mTm til kunden skal regnes som mottatt og kjent når den er sendt fra mTm. Kunden plikter å sørge for at den oppgitte epostadressen til enhver tid er korrekt.

Ved ferieavvikling og i andre perioder hvor kundens kontaktperson ikke har anledning til å besvare epost over lengre perioder, plikter kunden å gjøre sine meldinger tilgjengelig for eventuelle vikarer eller stedfortredere. Dersom en viktig melding fra mTm ikke er besvart innen 2 arbeidsdager kan mTm foreta varslede tiltak uten godkjennelse fra kunden, med mindre annet følger av avtalen.

18.  Lovvalg og håndtering av tvister

Denne avtalen skal tolkes og reguleres av norsk rett.

Tvister mellom kunden og mTm skal søkes løst i minnelighet.  Enhver tvist eller et hvert krav som oppstår fra eller i forbindelse med vilkårene i denne avtalen, skal være underlagt jurisdiksjonen til norske domstoler med Vestfold tingrett tingrett som verneting.

© 2002-2024 ©